وحید شیعه زاده

کارشناس شنوایی سنجی

برنامه زمانبندی وقت ملاقات

روز ساعت آدرس
پنجشنبه 17:00 - 19:00 تبریز بیمارستان بهبود
X